เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 417/65 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 09/05/2023 เวลา 09:33:05 น. [เปิดอ่าน 213 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
ประกาศเมื่อ 05/04/2023 เวลา 15:34:05 น. [เปิดอ่าน 211 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66)
ประกาศเมื่อ 04/04/2023 เวลา 16:06:42 น. [เปิดอ่าน 212 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ประกาศเมื่อ 31/03/2023 เวลา 16:54:08 น. [เปิดอ่าน 213 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 29/03/2023 เวลา 14:37:09 น. [เปิดอ่าน 220 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 29/03/2023 เวลา 14:35:30 น. [เปิดอ่าน 217 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 24/03/2023 เวลา 14:21:05 น. [เปิดอ่าน 214 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย 436/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 24/03/2023 เวลา 14:20:18 น. [เปิดอ่าน 220 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 01/03/2023 เวลา 15:42:59 น. [เปิดอ่าน 213 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 318/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจพื้นที่และกำหนดแนวทางการป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 23/02/2023 เวลา 16:56:28 น. [เปิดอ่าน 211 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 275/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลแม่สายเป็นเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร
ประกาศเมื่อ 16/02/2023 เวลา 13:29:48 น. [เปิดอ่าน 219 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 255/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับพื้นที่
ประกาศเมื่อ 15/02/2023 เวลา 09:01:00 น. [เปิดอ่าน 212 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
ประกาศเมื่อ 10/02/2023 เวลา 15:54:59 น. [เปิดอ่าน 212 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 07/02/2023 เวลา 16:01:33 น. [เปิดอ่าน 214 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 07/02/2023 เวลา 15:59:12 น. [เปิดอ่าน 215 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.2)
ประกาศเมื่อ 01/02/2023 เวลา 11:08:49 น. [เปิดอ่าน 214 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศเมื่อ 01/02/2023 เวลา 11:08:28 น. [เปิดอ่าน 194 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 142/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 27/01/2023 เวลา 14:46:10 น. [เปิดอ่าน 214 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่องกำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง)
ประกาศเมื่อ 23/01/2023 เวลา 15:46:25 น. [เปิดอ่าน 215 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อ 19/01/2023 เวลา 13:50:13 น. [เปิดอ่าน 216 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 212 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3795230 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 33 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น