เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

 

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

1. ด้านกายภาพ

 

1.1 ลักษณะที่ตั้ง

                   เทศบาลตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สายอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย ติดกับชายแดนไทยกับประเทศเมียนมา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ  63 กิโลเมตร   โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้

          อาณาเขตด้านทิศเหนือ

                   ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาย ตรงทางแยกลำเหมืองแดงเป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือถึงกึ่งกลางแม่น้ำสาย เส้นตรงแบ่งเขตประเทศไทยกับประเทศเมียนมา และเลียบไปตามเส้นแบ่งเส้นแบ่งเขตของประเทศไทยกับประเทศเมียนมา ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่สายฝั่งใต้ริมคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งตะวันออก

 

          อาณาเขตด้านทิศตะวันออก

                    จากหลักเขตที่ 2 เลียบริมคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งตะวันออก ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองส่งน้ำชลประทาน ฝั่งตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางทาง  ร... 11,032  สาย บ้านป่ายาง-บ้านทุ่งเกลี้ยงทางทิศใต้ระยะ 200 เมตร (ติดต่อกับบ้านป่ายาง หมู่ 6 ตำบลแม่สาย)

 

          อาณาเขตด้านทิศใต้

                    จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 ตอนเชียงราย แม่จัน แม่สาย ฟากตะวันตกตรง กม. 888.300 (ติดต่อกับหมู่บ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพางคำ)   จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 110 ตอนเชียงราย แม่จัน แม่สาย ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 5  ซึ่งตั้งอยู่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 อาณาเขตด้านตะวันตก

                    จากหลักเขตที่ 5  เลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติไปทางทิศเหนือไปบรรจบหลักเขตที่ 1  (ติดต่อกับเขตตำบลเวียงพางคำ)

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศ เป็นลักษณะที่ราบเชิงเขา มีความลาดชันเล็กน้อยจากตะวันตกไปตะวันออก ด้าน

ตะวันตกมีทิวเขาถนนธงชัยทอดจากประเทศสหภาพเมียนมาลงมาทางใต้ ด้านทิศตะวันออกของเมืองเป็นที่ราบ เหมาะทำการเกษตร มีแม่น้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำสาย ทางด้านทิศเหนือกั้นชายแดนกับประเทศเมียนมา เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงเชียงราย ซึ่งอยู่ในระดับความสูงเฉลี่ย 378 เมตร

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

-          ลักษณะอากาศ ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิดคือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทำให้จังหวัดเชียงรายมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทำให้จังหวัดเชียงรายมีฝนตกทั่วไป

 

ฤดูกาล พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

          ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนอบ

อ้าวทั่วไปโดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี

          ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่มรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม

          ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุด คือ เดือนมกราคม

 

1.4 ลักษณะของดิน

-          การจำแนกดิน Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs

-          การกำเนิด เกิดจากตะกอนน้ำพาบริเวณส่วนต่ำของสันดินริมน้ำหรือตะพักลำน้ำ

-          สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 %

-          การระบายน้ำ ค่อนข้างเลว

-          การไหลบ่าของน้ำบนผิวดิน ช้า

-          การซึมผ่านได้ของน้ำ ช้า

-          พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน นาข้าว อาจใช้ปลูกพืชไร่เช่น ข้าวโพด ถั่ว หรือ

พืชผัก ก่อนหรือหลังปลูกข้าว

-          การแพร่กระจาย พบมากในภาคเหนือ บริเวณส่วนต่ำของสันดินริมน้ำหรือตะพักลำน้ำ

-          การจัดเรียงชั้นดิน Apg-Btg

-          ลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปน

ทรายแป้ง สีเทาเข้มหรือสีน้ำตาลปนเทาเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ำตาลปนเทา และมีสีเทาในตอนล่าง มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีน้ำตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0)

-          ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ

-          ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ และเพิ่มผลผลิตโดยใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในพื้นที่ชลประทาน นอกฤดูทำนาอาจปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ซึ่งจะต้องยกร่องและปรับสภาพดินให้ร่วนซุยและระบายน้ำดีขึ้น โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ

 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

        2.1 เขตการปกครอง

                   เทศบาลตำบลแม่สายได้แบ่งเขตการปกครองเป็นรูปแบบชุมชน  หมายถึง  ชุมชนในเขตเทศบาลที่ประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีสภาพพื้นที่ หรือ ภูมิศาสตร์ร่วมกัน  เช่น แนวเขตถนน ตรอก ซอย หรืออาคารเรือนแนวเดียวกัน  สำหรับเทศบาลตำบลแม่สาย  ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนและแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10 ชุมชนตามเขตของหมู่บ้าน ดังนี้


                                        ตำบลเวียงพางคำ  ประกอบด้วย  5 ชุมชน  ดังนี้

      1)  ชุมชนแม่สาย              หมู่ 1                       

     2)  ชุมชนดอยเวา             หมู่ 1             

     3)  ชุมชนดอยงาม             หมู่ 2

     4)  ชุมชนเวียงพาน            หมู่ 3

     5)  ชุมชนป่ายางผาแตก      หมู่ 10

                                       ตำบลแม่สาย   ประกอบด้วย  5 ชุมชน  ดังนี้

       1)  ชุมชนเหมืองแดง          หมู่ 2                       

       2)  ชุมชนป่ายางชุม           หมู่ 6         

       3)  ชุมชนเกาะทราย          หมู่ 7  

       4)  ชุมชนป่ายาง              หมู่ 8 

                   5)  ชุมชนไม้ลุงขน            หมู่ 10 

 

        2.2 การเลือกตั้ง

                   1) การเลือกตั้งในชุมชน ประกอบไปด้วย ประธานชุมชน จำนวน 1 คน  และคณะกรรมการชุมชน จำนวน 8 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งสมาชิกในแต่ละชุมชนที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทำหน้าที่ประธานชุมชนและกรรมการชุมชน  และถูกเลือกตั้งโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละชุมชน

          2) การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  โดยมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) จำนวน 1 คน  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  จำนวน 12 คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย (จำนวน 10 ชุมชน)

 

3.ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

 

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

ชาย (คน)

13,196

13,225

13,290

13,196

13,212

หญิง (คน)

15,054

15,060

15,137

15,125

15,125

รวม (คน)

28,250

28,285

28,427

28,321

28,337

บ้าน (หลังคาเรือน)

13,307

13,417

13,450

13,624

13,630

                   

 

ลักษณะข้อมูล

ชาย

หญิง

รวม

แยกตามเพศ

13,212

15,125

28,337

แยกตามสถานะของบุคคล

 

 

 

- ผู้มีสัญชาติไทย  และมีชื่อในทะเบียนบ้าน

8,497

8,875

17,372

- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน

4,715

6,250

10,965

         


3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร (ทุกสัญชาติ)

อายุ (ปี)

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

ร้อยละของจำนวนประชากรทั้งหมด

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

น้อยกว่า  1 ปี

128

99

227

0.80

1 15

2,551

2,340

4,891

17.26

16 30

2,924

2,989

5,913

20.87

31 45

3,022

3,686

6,708

23.67

46 - 60

2,407

3,205

5,612

19.80

61 – 75

1,633

2,099

3,732

13.17

76 – 90

423

584

1,007

3.55

91 - 100

99

103

202

0.71

100 ปีขึ้นไป

25

20

45

0.16

รวม

13,212

15,125

28,337

100.00

(ที่มา : ข้อมูลงานสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย ณ  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564)

 

4. สภาพทางสังคม

          4.1 การศึกษา

                                            สถานศึกษา  ในเขตเทศบาลมีทั้งหมด  14  แห่ง  (รวมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน) ได้แก่

                   1)  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์                   8)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

                   2)  โรงเรียนบ้านป่ายาง                                9)  โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)

                   3)  โรงเรียนชุมชนไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169           10)  รงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง )

                   4)  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลป์ศาสตร์)        11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร

                   5)  โรงเรียนบ้านเวียงพาน                             12) โรงเรียนอารียาวิทย์

                   6)  โรงเรียนบ้านเหมืองแดง                            13) โรงเรียนพิกุลพัฒนศาสตร์

                   7)  โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา                         14) โรงเรียนเอกทวีวิทย์

 

                   สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย

                   ปัจจุบันมีสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 3 แห่ง  ได้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)  ตั้งอยู่เลขที่ 94/1  หมู่ 10  ตำบลเวียงพางคำ  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วยอาคารเรียน  จำนวน 4 หลัง  ได้แก่ 

1.อาคารเรียน 4 ชั้น  12 ห้องเรียน  2 ห้องปฏิบัติการ (ใต้ถุนโล่ง) (อาคารลีนุพงษ์อนุสรณ์) 

2.อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) (อาคารเทศาภิบาล) 

3.อาคารเรียน 3 ชั้น 8 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) (อาคารพิทักษ์รักษา)

4.อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) (อาคารพรหมวิหาร 4) 

และอาคารประกอบจำนวน 2 หลัง คือ โรงอาหาร และเรือนพยาบาล  จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2550  โดยจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล (3 – 5 ปี) ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีระดับอนุบาล (3–5 ปี) จำนวน 9 ห้องเรียน และระดับประถมศึกษา (ป.1-6)  จำนวน  21 ห้องเรียน รวม  30 ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  903 คน

2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง)  ตั้งอยู่เลขที่ 67  หมู่ 6  ตำบลแม่สาย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วยอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง อาคารประกอบจำนวน 2 หลัง คือ โรงอาหารและอาคารห้องพักครู และห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 6 ห้อง  จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2549  จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล (3 – 5 ปี ) จำนวน 9 ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  217 คน

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร  ตั้งอยู่เลขที่ 94/1  หมู่ 10  ตำบลเวียงพางคำ  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วยอาคารเรียน  จำนวน  1  หลัง  แต่เดิมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมศาสนา และถ่ายโอนภารกิจมาให้เทศบาลตำบลแม่สาย  ในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา  โดยจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ( 2 - 3 ปี )  จำนวน 3 ห้อง  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  90  คน และได้เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพรหมวิหาร เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร ในปีการศึกษา  2555

 

ëข้อมูลครู-นักเรียน สังกัดเทศบาลตำบลแม่สายë

 

สถานศึกษา

ร.ร.เทศบาล 1

ร.ร.เทศบาล 2

ศูนย์ฯวัดพรหมวิหาร

รวมทั้งหมด

รายละเอียด(ข้อมูล)

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

จำนวน (คน)

ผู้บริหาร

3

1

-

7

 

- ผอ.   1

 

 

 

 

- รองผอ.  2

 

 

 

พนักงานครูครูอัตราจ้าง

38

10

5

53

พนักงานจ้างตามภารกิจ

5

2

3

10

พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ช่วยสอน ภารโรง

14

2

1

17

วิทยากรท้องถิ่น /ครูพี่เลี้ยง

12

7

3

22

เด็กเล็กระดับเตรียมอนุบาล

-

-

90

90

นักเรียนระดับอนุบาล

278

217

-

495

นักเรียนระดับประถมศึกษา  1

122

-

-

122

นักเรียนระดับประถมศึกษา  2

125

-

-

125

นักเรียนระดับประถมศึกษา  3

102

-

-

102

นักเรียนระดับประถมศึกษา  4

99

-

-

99

นักเรียนระดับประถมศึกษา  5

85

-

-

85

นักเรียนระดับประถมศึกษา  6

92

-

-

92

(ที่มา : กองการศึกษา  เทศบาลตำบลแม่สาย ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2562)

 

          4.2 การสาธารณสุข

สถานบริการภาครัฐ

                   โรงพยาบาลแม่สาย  1 แห่ง

                   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 11 แห่ง (ในพื้นที่อำเภอแม่สาย)

                      สถานบริการภาคเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง

คลินิกเวชกรรม  15  แห่ง

คลินิกการแพทย์  1  แห่ง

คลินิกกายภาพบำบัด 2 แห่ง

คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์  30  แห่ง

คลินิกผดุงครรภ์  6  แห่ง

คลินิกการแพทย์แผนไทย  1  แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน แห่ง

ร้านขายยาแผนโบราณ  2  แห่ง

                      ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย

                             ชุมชนเหมืองแดง  หมู่ 2

                             ชุมชนป่ายางชุม  หมู่ 6

                             ชุมชนเกาะทราย  หมู่ 7

                             ชุมชนป่ายาง  หมู่ 8

                             ชุมชนไม้ลุงขน  หมู่ 10

(ที่มา : กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลแม่สาย ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2562)

 

4.3 อาชญากรรม และ ยาเสพติด

สถิติความผิดในคดีอาญา (4 กลุ่ม) ในปีพ.ศ.2560-2561 ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย

ประเภทความผิด

2560

2561

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

 

1.ความผิดเกี่ยวชีวิต ร่างกาย เพศ

 

 

 

 

 

1.1 ฆ่าผู้อื่น ( คดีอุกฉกรรจ์ )

4

4

2

1

 

1.2 พยายามฆ่า

2

2

-

-

 

1.3 ทำร้ายร่างกาย

19

15

12

10

 

1.4 ข่มขืนกระทำชำเรา

3

2

2

2

 

รวม

28

23

16

13

 

2. คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

 

 

 

 

 

2.1 ชิงทรัพย์

-

-

1

1

 

2.2 วิ่งราวทรัพย์

1

1

-

-

 

2.3 ลักทรัพย์

21

17

15

9

 

2.4 ฉ้อโกง

5

2

8

1

 

2.5 ยักยอกทรัพย์

19

17

12

7

 

2.6 ทำให้เสียทรัพย์

4

4

7

7

 

2.7 ลักพาเรื่องค่าไถ่

1

1

-

 -

 

2.8 บุกรุก

-

-

2

2

 

รวม

51

42

45

27

 

ประเภทความผิด

2560

2561

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

 

3. ฐานความผิดพิเศษ

 

 

 

 

 

3.1 พรบ.คุ้มครองเด็ก

1

1

-

-

 

3.2 พรบ.ลิขสิทธิ์

-

-

3

 

 

3.3 พรบ.เครื่องหมายการค้า

15

15

6

6

 

3.4 พรบ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า

1

1

-

-

 

3.5 พรบ.ศุลกากร

5

5

13

12

 

3.6 พรบ.ปราบปรามการฟอกเงิน

1

1

-

-

 

3.7 พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

3

3

1

1

 

รวม

26

26

23

19

 

 

จับกุม

ผู้ต้องหา

จับกุม

ผู้ต้องหา

 

4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

(ราย)

(คน)

(ราย)

(คน)

 

4.1 พรบ.ยาเสพติด

 

 

 

 

 

4.1.1 ผลิต/นำเข้า/ส่งออก

1

1

6

5

 

4.1.2 จำหน่าย/ครอบครองเพื่อจำหน่าย

91

89

100

91

 

4.1.3 ครอบครอง

34

30

18

16

 

4.1.4 เสพยาเสพติด

258

258

473

473

 

4.2 อาวุธปืนและระเบิด

 

 

 

 

 

4.2.1 อาวุธปืนสงคราม

-

-

1

1

 

4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา

2

2

4

3

 

4.3 การพนัน

 

 

 

 

 

4.3.1 สลากกินรวบ

1

1

1

1

 

4.3.2 ทายผลฟุตบอลออนไลน์

1

1

5

5

 

4.3.3 การพนันอื่น ๆ

11

17

8

8

 

4.4  ความผิดเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร

1

1

-

-

 

4.5 ความผิดเกี่ยวคนเข้าเมือง

123

123

66

65

 

4.6 พรบ.ปรามการค้าประเวณี

-

-

3

3

 

4.8 ความผิดเกี่ยวกับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

63

63

2

2

 

รวม

586

586

687

673

 

 

          4.4 การสังคมสงเคราะห์

                                  ผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์ (ที่ได้รับเบี้ย)            3    คน

ผู้สูงอายุ (ที่ได้รับเบี้ย)                         2,332    คน

ผู้พิการ                                             281    คน

ผู้พิการที่ช่วยตัวเองได้                         264    คน

(ที่มา : กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลแม่สาย ณ  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564)

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน

          5.1 การคมนาคมขนส่ง

เทศบาล  มีเส้นทางถนนซึ่งเป็นทางหลวงสายแผ่นดินที่สำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1

(ถนนพหลโยธิน) หรือ ถนนสายเอเชีย 1 (A-1)  ระยะทางจากอำเภอแม่สายถึงอำเภอเมืองเชียงราย บนเส้นทางถนนพหลโยธิน  ประมาณ  63  กิโลเมตร  การคมนาคมขนส่งมีได้ทางเดียว  คือ ทางบก  โดยมีสถานีขนส่งอำเภอแม่สาย  1  แห่ง  ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาล  ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนสายทาง

จำนวนรวมทั้งสิ้น          270.00  สายทาง   ระยะทางรวม  50.175 กิโลเมตร

พื้นที่รวมถนน              212,800.400       ตารางเมตร   

จำแนกได้ดังนี้

- ถนนสายหลัก                    จำนวน     6   สายทาง  ระยะทางรวม   4.818  กิโลเมตร

- ถนนสายรอง ตรอกและซอย  จำนวน  264    สายทาง ระยะทางรวม 45.357  กิโลเมตร

 

ตารางสรุปบัญชีประวัติโครงการก่อสร้าง บูรณะ และซ่อมสร้างถนน

 

สภาพผิวถนน

จำนวน

ระยะทางรวม

ร้อยละของความยาว

 

( สาย )

(กิโลเมตร)

ถนนทั้งหมด

ผิวทางคอนกรีต

203.00

31.823

63.52

ผิวทางลาดยาง

65.00

18.272

36.47

ผิวทางลูกรังหรือหินคลุก

2.00

0.080

0.01

รวม

270.00

50.095

100

(ที่มา : ข้อมูลกองช่าง เทศบาลตำบลแม่สาย  ณ  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          5.2 การไฟฟ้า

รายงานการใช้ไฟฟ้าแยกตามอัตราค่าไฟฟ้า

         

กฟฟ.

อัตรา

ประเภทการใช้ไฟ

จำนวน

(ราย)

จำนวนที่ใช้

จำนวนเงิน

ก่อนภาษี

กฟอ.แม่สาย

10

บ้านอยู่อาศัย <150 หน่วย

16,495

    1,288,785.00

    4,573,800.47

 

11

บ้านอยู่อาศัย >150 หน่วย

14,435

    3,676,798.30

   15,034,207.01

 

20

กิจการขนาดเล็ก

3,023

    2,250,087.69

    7,904,592.76

 

30

กิจการขนาดกลาง

94

    1,550,453.18

    6,359,828.64

 

40

กิจการขนาดใหญ่

4

    8,944,280.00

   32,177,628.48

 

50

กิจการเฉพาะอย่าง

26

       321,991.16

    1,267,247.11

 

60

ส่วนราชการและองค์กร

ที่ไม่แสวงหากำไร

22

       227,016.31

       461,906.12

 

70

สูบน้ำเพื่อการเกษตร

2

        33,062.00

       110,533.38

 

80

ไฟฟ้าชั่วคราว

1,535

       117,090.50

       839,163.03

รวมทั้งสิ้น

35,636

18,409,564.14

68,728,907.00

(ที่มา : ฐานข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย ณ  เดือน เมษายน  พ.ศ.2562)

 

 

          5.3 การประปา

ข้อมูลการใช้น้ำประเภทต่างๆ

ลำดับที่

ประเภท

ปี 2562 (ครัวเรือน)

1

ที่อยู่อาศัย

9,200

2

ส่วนราชการและธุรกิจขนาดเล็ก

1,495

3

รัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจขนาดใหญ่

และอุตสาหกรรม

469

 

รวม

11,164

(ที่มา : ฐานข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย   ณ  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.2562)

 

          5.4 โทรศัพท์

                    ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีสถานีเครือข่ายบริการโทรศัพท์ จำนวน 3 แห่ง  (TOT, Dtac , AIS , ทรูมูฟ)

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

                   ในเขตเทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์สาขาย่อย จำนวน 1 แห่ง และบริษัทขนส่งเอกชน จำนวน  5 แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ

 

          6.1 การเกษตร

จาการสำรวจข้อมูลของเกษตรอำเภอแม่สาย   พบว่าในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล

แม่สาย  ซึ่งได้แบ่งเขตความรับผิดชอบออกเป็น 2 ตำบล  คือ  ตำบลแม่สาย และ  ตำบลเวียงพางคำ  มีข้อมูลทางการเกษตรกรรมแยกเป็นจำนวนราย  ดังต่อนี้

 

ตำบล

 

หมู่

จำนวนเกษตรกร

พื้นที่การเกษตร (ไร่)

 

หมายเหตุ

 

 

(ราย)

นาข้าว (ไร่)

พืชสวน (ไร่)

 

เวียงพางคำ

1

43

1,341

-

จำนวนเกษตรกรที่ขึ้น

 

2

5

 

 

ทะเบียนทั้งหมู่บ้าน

 

3

16

 

 

 

 

10

36

 

 

 

แม่สาย

2

83

6,225

169

จำนวนเกษตรกรที่ขึ้น

 

7

13

 

 

ทะเบียนทั้งหมู่บ้าน

 

8

61

 

 

 

 

10

25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

รวม

282

7,566

169

 

(ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561)

 

          6.2 การประมง/การปศุสัตว์

ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนในเขตอำเภอแม่สาย

 

ตำบลแม่สาย

จำนวน (ครัวเรือน)

ตำบลเวียงพางคำ

จำนวน (ครัวเรือน)

เหมืองแดง  หมู่ 2

65

แม่สาย/ดอยเวา หมู่ 1

43

ป่ายางชุม หมู่ 6

83

ดอยงาม หมู่ 2

36

เกาะทราย หมู่ 7

27

เวียงพาน หมู่ 3

60

ป่ายาง หมู่ 8

20

ป่ายางผาแตก หมู่ 10

17

ไม้ลุงขน หมู่ 10

57

 

 

รวม

252

รวม

156

รวม 408 ครัวเรือน

 

(ที่มา: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สาย ณ  เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)

 

 

 

 

 

 

 

          6.3 การบริการ

สถานประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี

ของเทศบาลตำบลแม่สาย

 

ที่

 

ประเภทกิจการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

จำนวน

(ราย)

2558

จำนวน

(ราย)

2559

จำนวน

(ราย)

2560

จำนวน

(ราย)

2561

จำนวน

(ราย)

1

เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

3

-

-

-

-

2

เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

6

8

12

11

12

3

เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

23

19

16

17

19

4

เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ ฯ

-

-

-

-

-

5

เกี่ยวกับการเกษตร

5

4

4

4

2

6

เกี่ยวกับโลหะหรือแร่

18

12

11

14

15

7

เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล

12

15

15

16

16

8

เกี่ยวกับไม้

-

-

-

-

-

9

เกี่ยวกับการบริการ

57

46

57

60

60

10

เสริมสวยแต่งผม

60

47

53

61

55

11

เกี่ยวกับสิ่งทอ

7

5

4

4

5

12

เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

5

3

3

4

2

13

เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี

34

23

24

23

22

14

รับขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล

1

2

2

2

2

15

ตลาด

4

4

4

4

4

16

อื่น ๆ

11

9

9

9

9

17

สถานที่จำหน่ายอาหาร/สะสมอาหาร

130

196

147

146

152

รวม

376

393

361

375

375

 

(ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่สาย ณ  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2562)

 

โรงแรม

                   จำนวนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย  มีจำนวน  15  โรงแรม  คือ

1. โรงแรมไททอง                             9. The Victory Hotel

2. โรงแรมแม่สาย                             10. โรงแรมขันทองคำ

3. โรงแรมปิยะพรเพลส แม่สาย              11. โรงแรมวังทองแม่สาย

4. โรงแรมปิยะพรฮิลล์ พาราไดซ์            12. โรงแรมเนวี่โฮม

5. โรงแรมปิยะเพชรเพลส                    13. โรงแรมกรีนวิวเพลส

6. โรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน               14. โรงแรม ช. พาเลส

7. โรงแรมท๊อปนอร์ท แม่สาย                15. โรงแรมโกลเด้นพูล

8. โรงแรมยูนนาน                           

                    รีสอร์ท/ห้องพัก/บ้านพัก

                   จำนวนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย  มีจำนวน  24  แห่ง  คือ

                    1. บีอาร์ อินน์                       13. สุภาวดี รีสอร์ท

2. บ้านสวนโสภา                    14. แสงเทียน อพาร์ทเมนท์ 2

3. บัวปทุมมา รีสอร์ท               15. แสงเทียน อพาร์ทเมนท์ 1

4. V - Resident 2                 16. พิมพ์บุญ อพาร์ทเมนท์

5. V – Resident1                  17. บ้านกองคำ

6. ตึกเชียงรุ้ง                        18. เสาวณีย์

7. ฉิง หอ เยียน                     19. ป้าน้อย สายลมจอย

8. เจมส์นัท อพาร์ทเม้นท์           20. ปางสาย รีสอร์ท

9. หอพักสีส้ม                        21. แม่สาย โฮลิค ลอดจ์

10. วิไลเฮ้าส์                        22. วันลิยา รีสอร์ท

11. ลีโอ                             23. กฤษณา รีสอร์ท

12. ลมหนาว เกสท์เฮ้าส์            24. บ้านตึก               

(ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่สาย ณ  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2562)

 

          6.5 การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตเทศบาลมีหลายแห่งด้วยกัน

                   - ท่าขี้เหล็ก   เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเมียนมา อยู่ติดกับอำเภอแม่สาย โดยมีลำน้ำแม่สายเป็นเส้นกั้นพรมแดน การเดินทางข้ามไปประเทศเมียนมา  สามารถทำได้โดยง่าย เพียงติดต่อขอหนังสือผ่านแดนก็สามารถเดินข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย เมียนมา  (ข้ามลำน้ำแม่สาย) เข้าสู่ตลาดท่าขี้เหล็กได้

                   - พระธาตุดอยเวา ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลเวียงพางคำ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนดอยเวา ริมฝั่งแม่น้ำสายพระองค์เวา ผู้ครองนครนาคพันธ์โยนกเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระเกษาธาตุ เมื่อ พ.. 364 นับเป็นพระบรมธาตุเก่าแก่องค์หนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีหอชมวิวที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดชมทัศนียภาพของฝั่งเมืองท่าขี้เหล็ก และเมืองแม่สายได้สวยงามที่สุด

                    - อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ, สมเด็จพระพี่นางเธอพระสุพรรณกัลยา   ซึ่งประดิษฐ์ฐานข้างพระธาตุดอยเวา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

                   - ตลาดการค้าชายแดน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ ติดถนนพหลโยธินหมายเลข 1 และด่านพรมแดนไทย-เมียนมาร์   โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ตลาดดอยเวา และ ตลาดสายลมจอย

- กำแพงและคูเมืองเก่า อยู่บริเวณโดยรอบเมืองแม่สาย ส่วนมากมีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาล

ตำบลแม่สาย สามารถขับรถเที่ยวชมตามวงรอบได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคล/นักท่องเที่ยวและพาหนะ

ที่สัญจรผ่านด่านพรมแดนไทย-เมียนมา

ประเภท/สัญชาติ

ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย

เข้า

ออก

รวม

ใช้หนังสือเดินทาง

ไทย

1,228

1,282

2,510

ต่างประเทศ

53,911

53,313

107,224

รวม

55,139

54,595

109,734

ใช้บัตรผ่านแดน (Border pass)

ไทย

1,147,264

1,165,823

2,313,087

พม่า

1,912,250

1,788,452

3,700,702

รวม

3,059,514

2,954,275

6,013,789

ยานพาหนะ

รถยนต์

288,115

288,320

576,435

รถจักรยานยนต์

240,120

247,886

488,006

รวม

528,235

536,206

1,064,441

(ที่มา: ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2561 )

          6.6 อุตสาหกรรม

พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีจำนวน  5.13  ตารางกิโลเมตร  หรือ 3,206 1 00 ไร่

โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักอาศัย สถานที่ราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และร้านค้าเอกชน   ส่วนพื้นที่    ที่เหลือเป็นพื้นที่ว่าง สวนสาธารณะสถานที่รกร้างว่าง และมีการผสมผสานระหว่างปะปนกัน ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการวางแผนการใช้พื้นที่ของแม่สายในอนาคตให้ทุกพื้นที่รวมทั้งที่พัก และพื้นที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยสวนและดอกไม้นานาพันธุ์

 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย

ประเภทการใช้ที่ดิน

(ไร่ งาน ตารางวา)

ตารางกิโลเมตร

ร้อยละของ

พื้นที่ทั้งหมด

ย่านที่พักอาศัย

1,937-0-05

3.10

60.43

ย่านพาณิชยกรรม

483-0-55

0.77

15.00

โรงเรียน / สถานศึกษา

130-1-33

0.21

4.10

โรงพยาบาล

54-3-00

0.09

1.75

สถานราชการอื่น ๆ

150-2-59

0.24

4.68

ย่านอุตสาหกรรม

5-0-00

0.01

0.20

ศาสนสถาน

100-3-18

0.16

3.12

สวนสาธารณะและสนามกีฬา

14-2-48

0.02

0.39

ถนน ตรอก ซอย

125-1-36

0.20

3.90

แม่น้ำ, ลำคลอง

31-2-13

0.05

0.97

ที่ว่างและพื้นที่เกษตรกรรม

173-0-33

0.28

5.46

รวม

3,206–1-00

5.13

100.00

          (ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนแผนที่ภาษี เทศบาลตำบลแม่สาย ณ  วันที่ 27 พฤษภาคม 2562)

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

                   สถานประกอบการเทศพาณิชย์

                             ก)       สถานีบริการน้ำมัน        จำนวน           1        แห่ง

                             ข)       ตลาดสด                   จำนวน           5        แห่ง

                                      1)  ตลาดสดนายบุญยืน            

2)  ตลาดสดป่ายาง

                                      3)  ตลาดสดไม้ลุงขน               

4)  ตลาดสดลินทิพย์

                                      5)  ตลาดสดนายบุญมั่น

                             ค)       ร้านค้าทั่วไป               จำนวน           2,340   แห่ง

          (ข้อมูลงานจดทะเบียนพาณิชย์ : กองคลัง  เทศบาลตำบลแม่สาย  ณ  เดือนพฤษภาคม 2562)

 

สถิติสินค้า  นำเข้า  ทางด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ 2561

 

สินค้านำเข้า  จำนวนใบขนสินค้าขาเข้า 2,392  ฉบับ

รายการสินค้า

ปริมาณ(กก.)

ราคา (บาท)

อากร(บาท)

 

1.สินแร่แมงกานีส

2.ผลส้มสด

3.เศษเหล็ก

4.ใบชา

5.กระเทียม, หอมแดง

6.เสื้อผ้าสตรี

7.เศษกระดาษ

8.กระเป๋าต่างๆ

9.เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

10.เศษอลูมิเนียม

11.เบ็ดเตล็ด

61,861,266.00

2,701,732.00

3,674,746.00

1,431,675.00

386,000.00

32,722.74

2,287,880.00

7,470.87

14,681.00

275,976.00

920,174.15

90,644,725.72

54,034,640.00

32,998,714.00

23,118,239.09

17,621,951.14

10,812,551.91

9,191,520.00

5,536,191.09

4,765,250.00

4,701,670.00

44,538,854.03

0.00

0.00

0.00

0.00

610,245.00

3,243,766.06

0.00

1,107,238.62

476,525.00

0.00

5,904,770.23

 

รวม

73,594,323.76

297,964,306.98

11,342,544.91

 


สถิติสินค้า ส่งออก ทางด่านศุลกากรแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ 2561

 

สินค้าส่งออก จำนวนใบขนสินค้าส่งออก 30,654  ฉบับ

1.รายการสินค้า

ปริมาณ (กก.)

ราคา (บาท)

 

1.น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น

2.เครื่องดื่ม, น้ำอัดลม

3.ปูนซีเมนต์

4.สุรา

5.เหล็กเส้น, เหล็กข้ออ้อย

6.ไฟฟ้า

7.รังนก (เครื่องดื่ม)

8.รถยนต์รถยนต์เก่าใช้แล้ว

9.เครื่องสำอาง, ครีมบำรุงผิว

10.ผงซักฟอก

11.เบ็ดเตล็ด

96,631,164.46

20,974,593.68

267,881,711.50

1,312,520.81

16,262,155.23

24.00

740,601.69

469,525.00

588,317.49

4,615,710.46

117,911,771.49

2,315,837,996.22

603,882,154.95

556,952,793.82

496,318,967.21

325,517,576.19

284,179,463.70

241,000,617.25

197,329,322.29

190,644,979.79

177,416,513.44

4,189,683,468.23

 

รวม

527,388,095.81

9,578,763,853.09

 

(ที่มา: ข้อมูลจากด่านศุลกากรแม่สาย  ณ เดือน พฤษภาคม 2562)

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          7.1 การนับถือศาสนา

          ประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่สายส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น  ศาสนสถานส่วนใหญ่จึงเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธ  และโดยพื้นที่นี้เป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานมาแต่โบราณกาล จึงมี          ศาสนสถานที่เป็นโบราณสถานอยู่ด้วย  

          ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย 

1)  วัดพระธาตุดอยเวา                       7)  สำนักสงฆ์สามัคคีธรรมเกาะทราย 

                             2)  วัดพญาสี่ตวงคำ                           8)  วัดผาสุการาม (วัดไม้ลุงขน)

                             3)  วัดเวียงพาน                               9)  วัดพรหมวิหาร

                             4)  วัดแม่สาย                                 10)  สำนักสงฆ์ดอยงาม

                             5)  วัดป่ายาง                                 11) มัสยิดอิสลาม  2  แห่ง

                             6)  วัดเหมืองแดง                              12) คริสต์จักร  1  แห่ง  

ฌาปนสถานในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย 

1)  ฌาปนสถานเหมืองแดง หมู่ 2 ตำบลแม่สาย

2)  ฌาปนสถานเทศบาลตำบลแม่สาย (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ)


          7.2 ประเพณีและงานประจำปี

                   เดือนเมษายน  งานประเพณีสงกรานต์  การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 

                   เดือนกรกฎาคม  แห่เทียนเข้าพรรษา  ทำบุญตักบาตร

                   เดือนตุลาคม ทำบุญตักบาตรเทโว

                   เดือนธันวาคม  การจัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์

          7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ

                    - การถนอมอาหาร ขนมจีนแห้ง ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ 10

                   - การแกะสลักครกไม้ ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ 10

                   - หัตถกรรมสานไม้ไผ่ (เครื่องจักรสาน) ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ 10

                   - ต้องลายแผ่นโลหะ ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ 10 และชุมชนเวียงพาน หมู่ 3

                    - ทอผ้าพื้นเมือง ชุมชนเวียงพาน หมู่ 3

                   - การขูดขัวซา แพทย์ทางเลือกท้องถิ่น

                              - กลุ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  เช่น น้ำพริกตาแดง ฯลฯ

                  

ภาษาถิ่น คือ

                     ภาษาเมืองล้านนา  ภาษายอง 

          7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                   - การแกะสลักหิน/หยก/อัญมณี

                    - ข้าวซอยตัด

                   - ผ้าพื้นเมือง/ชุดชาติพันธุ์

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

เทศบาลตำบลแม่สายมีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบไม่มีป่าไม้และภูเขา  มีเพียงแต่สวนสาธารณะต่างๆ ในชุมชน  และมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ดังนี้

                   1)  ลำน้ำสาย

                   มีต้นกำเนิดจากทิวเขาในประเทศเมียนมา ไหลผ่านริมขอบเขตด้านเหนือของเทศบาล         เป็นเครื่องแบ่งแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา  ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำรวกที่อำเภอแม่สาย      และไหลไปออกในเขตอำเภอเชียงแสน  การประปาส่วนภูมิภาคแม่สายได้นำน้ำจากลำน้ำแม่สายนี้มาใช้ผลิตน้ำประปา

                   2)  ลำเหมืองแดง

                   เป็นลำน้ำสาธารณะที่รับน้ำจากลำน้ำแม่สายที่บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเทศบาลฯ โดยผ่านประตูน้ำแล้วไหลจากพื้นที่ด้านตะวันตกของตัวเมืองไปสู่พื้นที่ด้านตะวันออกเข้าสู่ลำครองชลประทาน  และพื้นที่เกษตรกรรม  น้ำทิ้งจำนวนหนึ่งจากอาคารและกิจกรรมที่ตั้งอยู่ริมลำเหมืองแดงและร่องระบายน้ำไหลสู่ลำเหมืองแดง

                   3)  คลองชลประทาน

 

                   รับน้ำจากแม่น้ำสายแล้วไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมไปสู่พื้นที่ด้านใต้ของเทศบาลฯ                ในแนวเหนือ – ใต้  โดยมีน้ำบางส่วนจากลำเหมืองแดงไหลลงสู่ครองชลประทานด้วย

 

 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3715233 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 28 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น