เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ/รายงานผล การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 (สขร.1)
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2558
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2558 (แบบ สขร.1)
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (แบบ สขร.1)
ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558 (แบบ สขร.1)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (แบบ สขร.1)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (แบบ สขร.1)
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (เพิ่มเติม)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 (สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 (สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 (สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 (สขร.)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) จำนวน 4 โครงการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) โครงการปรับปรุงถนนฯ จำนวน 5 โครงการ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการปรับปรุงแก้ไขผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างฯ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมวิหาร ภาคเรียน 1/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 (แบบ สขร.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยฯ ประจำปี 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุเสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566)
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ
ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) สำหรับโครงการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปี พ.ศ 2567 (แบบฟอร์ม ITA-O14 ไฟล์เอ็กเซล์)
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ 2567 (ลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) (แบบฟอร์ม ITA-O16 ไฟล์เอ็กเซล์)
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3682322 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 9 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น