เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๐
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๑
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 17 พ.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 14 ส.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 27 ส.ค. 2561
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 14 ก.ย. 2561
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 3 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 29 พ.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 28 มิ.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่1 ก.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 14 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 26 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 10 ก.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 1 ต.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 9 ต.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 23 ธ.ค. 2562
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 12 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 พ.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ส.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 27 ส.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ก.ย. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ​ ครั้งที่​ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 28 ก.ย. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 22 ธ.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 2 มิ.ย. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 7 มิ.ย. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 17 มิ.ย. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 6 ก.ค. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 13 ส.ค. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 27 ส.ค. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 29 ธ.ค. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 22 ก.พ. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 30 พ.ค. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 11 ส.ค. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2​ ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 25 ส.ค. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3852632 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 12 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น