เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย เมื่อวันที่ 4 พฤสจิกายน 2565
ประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่สายเพื่อหารือเรื่อง เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประชุมหารือการจัดระเบียบการจอดรถรับจ้างสาธารณะ
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการประชุมผลการดำเนินงานกองทุน สปสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการประชุมเชิกปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการขอรับงบประมาณ กองทุน สปสช. ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการและสถานะการเงิน กองทุน สปสช. ไตรมาส 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ บ้านเมืองรวง ชุมชนเกาะทอง
ขออนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566
รายงานการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ชุมชนดอยงาม
รายงานการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ชุมชนไม้ลุงขน
รายงานการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ชุมชนป่ายางผาแตก
รายงานการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ชุมชนเหมือดงแดง
รายงานการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ชุมชนแม่สายดอยเวา
รายงานการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ชุมชนเวียงพาน
รายงานการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ชุมชนเกาะทราย
รายงานการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ชุมชนป่ายาง
รายงานการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ชุมชนป่ายางชุม
รายงานสรุปผลการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ กองทุน สปสช. ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อพิจารณาโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย
รายงานผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนในการประชุมประชาคมชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2566 บ้านป่ายางผาแตก หมู่ที่ 10
รายงานผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนในการประชุมประชาคมชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2566 บ้านเหมืองแดง หมู่ที่ 2
รายงานผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนในการประชุมประชาคมชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2566 บ้านดอยงาม หมู่ที่ 2
รายงานผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนในการประชุมประชาคมชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2566 บ้านแม่สาย-ดอยเวา หมู่ที่ 1
รายงานผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนในการประชุมประชาคมชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2566 บ้านเวียงพาน หมู่ที่ 3
รายงานผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนในการประชุมประชาคมชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2566 บ้านป่ายาง หมูที่ 8
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 22 เควี ถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายงานสรุปผลการมีส่วนร่วมของประชาชนไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (การนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหน่วยงาน)
สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเวทีอภิปรายสาธารณธเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 22 เควี ถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเวทีอภิปรายสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 22 เควี ฯ วันที่ 20 ก.พ. 67 ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือป่ายาง หมู่ 8
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเวทีอภิปรายสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 22 เควี ฯ วันที่ 21 ก.พ. 67 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดผาสุการาม (วัดไม้ลุงขน) หมู่ 10
รายงานการนำผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (การนำผลจากการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปี พ.ศ. 2567 ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหน่วยงาน)
รายงานการจัดประชุมเวทีอภิปรายสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 22 เควี ถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ลูกเสือป่ายาง หมู่ 8 ตำบลแม่สาย
รายงานการจัดประชุมเวทีอภิปรายสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 22 เควี ถนนเหมืองแดงและถนนป่ายาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดผาสุการาม (วัดไม้ลุงขน) หมู่ 10 ตำบลแม่สาย
รายงานการนำผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณี การพิจารณาออกประกาศกำหนดพื้นที่ห้ามจอดรถบนถนนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
บันทึกขออนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานสรุปผลการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ประจำปี 2567
รายงานการนำผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมประชาชคม ชุมชนเวียงพาน หมู่ 3 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 25670) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 – 21.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดเวียงพาน
รายงานการนำผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การประชุมประชาชคม ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ 10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 25670) เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 17.30 – 21.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดพรหมวิหาร
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3795250 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 23 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น