เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
สรุปกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา
ระเบียบ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยฯ
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดัชนีข้อมูลข่าวสารราชการ ตามมาตรา 7 และ มาตรา 9
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 อัพเดทประจำปี 2552
ประกาศ ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่สาย
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่สาย
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 รอบ 6 เดือน
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ.2561
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พศ..2562 - 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดเชียงราย
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประเมิฯคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลแม่สาย ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ให้บริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงทางการเมือง และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลแม่สาย
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แจ้งเวียนชุมชน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางเข้าทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แจ้งเวียนภายใน เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเข้าทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูลจำนวนสุนัขและ แมวในพื้นที่ 2562 - 2563 ที่ได้รับ วัคซีน
สรุปโครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน (อผส.) ประจำปี 2562
รายงานสรุปผลการพิจาณาผู้เข้าร่วมตามโครงการปณิธานความดี 2562
สรุปผลโครงการ To Be Number ONE 2562
การดำเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรภายในองค์กร (ตารางกำหนดทำบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยเครื่องแบบและชุดปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทศกิจ พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
เชิญร่วมรับฟังการบรรยายอบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมให้ความรู้และการพัฒนาด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยเครื่องแบบและชุดปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทศกิจ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมให้ความรู้และการพัฒนาด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประชาสัมพัมธ์พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
แจ้งแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยเครื่องแบบและชุดปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทศกิจ พ.ศ. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
บันทึกแจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564
การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปี พ.ศ. 2564 (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ)
การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปี พ.ศ. 2564 (คำสั่งมอบหมายหน้าที่จัดทำข้อมูลตามแบบเปิดเผยสาธารณะ OIT
การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมิน)
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กลุ่ม ชมรมต่างๆ)
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หจก. บริษัท ห้างร้านต่างๆ)
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน)
เชิญร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
บันทึกพิจารณาอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตฯ
ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
รายงานผลการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยาภาพพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยาภาพพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกความร่วมมือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่ายาง
หนังสือแจ้งเวียนประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. ...
หนังสือแจ้งเวียนประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. ...
เอกสารประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. .....
ขออนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้และการพัฒนาด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม ระหว่างจังหวัดเชียงราย กับ องค์กรเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนำมารยาทไทย ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. …..
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564
สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม เทศบลตำบลแม่สาย ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2568)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกข้อตกลง (MOA) การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินฯ (PEA กับ เทศบาลตำบลแม่สาย)
หนังสือพิจารณาอนุญาตถ่ายทอดสดการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่สาย ระหว่างเทศบาลตำบลแม่สายกับอปท.ในพื้นที่อำเภอแม่สาย
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผน่ดินฯ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินฯ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็น Admin เพื่อรับผิดชอบการประเมินฯ
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
หนังสือเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
บันทึกแจ้งเวียนประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บันทึกพิจารณาดำเนินโครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานขอพิจารณาอนุมัติการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนังสือขอพิจารณาอนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการปนะชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 2566
ประชาสัมพันธ์สมัครรับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภทบุคคลภายนอกหน่วยงาน)
ประชาสัมพันธ์สมัครรับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภทบุคลากรภายในหน่วยงาน)
สื่อประชาสัมพันธ์สมัครรับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บันทึกพิจารณาอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เทศบาลตำบลแม่สาย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
รายงานการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย วันที่ 20 ธันวาคม 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย วันที่ 24 ธันวาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (r=พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่สาย
ทะเบียนตลาดสดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
หนังสือเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลถนนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายที่ขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นแล้ว 18 สายทาง
123
ข้อมูลลานกีฬาและลานกีฬา
ข้อมูลชมชมกีฬาในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตาบลแม่สาย มีกายอุปกรณ์สาหรับผู้พิการที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแม่สาย ที่มีความประสงค์ ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ดังนี้
เทศบาลตำบลแม่สายขอประชาสัมพันธ์ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย กรอกข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ (การระบายน้ำทิ้ง) และขอประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลแม่สาย
ประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ 2565
ข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2565
ข้อมูลผู้พิการ ปี 2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2565
หนังสือแจ้งชุมชนขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ)
หนังสือขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน)
คู่มือการประเมิน ITA 2024
ปฏิทินการประเมิน ITA 2024
หนังสือแจ้งกำหนดนัดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566
หนังสือเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 (นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน)
หนังสือเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน)
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3710355 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 21 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น