เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 066-1210549
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลข่าวสารทั่วไป

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
สรุปกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา
ระเบียบ การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยฯ
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ดัชนีข้อมูลข่าวสารราชการ ตามมาตรา 7 และ มาตรา 9
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 อัพเดทประจำปี 2552
ประกาศ ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่สาย
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่สาย
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 รอบ 6 เดือน
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ.2561
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พศ..2562 - 2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดเชียงราย
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประเมิฯคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลแม่สาย ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ให้บริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงทางการเมือง และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลแม่สาย
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แจ้งเวียนชุมชน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางเข้าทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แจ้งเวียนภายใน เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเข้าทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อมูลจำนวนสุนัขและ แมวในพื้นที่ 2562 - 2563 ที่ได้รับ วัคซีน
สรุปโครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน (อผส.) ประจำปี 2562
รายงานสรุปผลการพิจาณาผู้เข้าร่วมตามโครงการปณิธานความดี 2562
สรุปผลโครงการ To Be Number ONE 2562
การดำเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรภายในองค์กร (ตารางกำหนดทำบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการสำหรับคู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยเครื่องแบบและชุดปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทศกิจ พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
เชิญร่วมรับฟังการบรรยายอบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมให้ความรู้และการพัฒนาด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยเครื่องแบบและชุดปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทศกิจ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมให้ความรู้และการพัฒนาด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประชาสัมพัมธ์พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
แจ้งแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยเครื่องแบบและชุดปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทศกิจ พ.ศ. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
บันทึกแจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564
การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปี พ.ศ. 2564 (คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ)
การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปี พ.ศ. 2564 (คำสั่งมอบหมายหน้าที่จัดทำข้อมูลตามแบบเปิดเผยสาธารณะ OIT
การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมิน)
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กลุ่ม ชมรมต่างๆ)
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หจก. บริษัท ห้างร้านต่างๆ)
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน)
เชิญร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
บันทึกพิจารณาอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตฯ
ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
รายงานผลการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยาภาพพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยาภาพพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกความร่วมมือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่ายาง
หนังสือแจ้งเวียนประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. ...
หนังสือแจ้งเวียนประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. ...
เอกสารประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. .....
ขออนุมัติดำเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้และการพัฒนาด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์
ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม ระหว่างจังหวัดเชียงราย กับ องค์กรเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนำมารยาทไทย ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. …..
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564
สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม เทศบลตำบลแม่สาย ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 – 2568)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกข้อตกลง (MOA) การดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินฯ (PEA กับ เทศบาลตำบลแม่สาย)
หนังสือพิจารณาอนุญาตถ่ายทอดสดการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่สาย ระหว่างเทศบาลตำบลแม่สายกับอปท.ในพื้นที่อำเภอแม่สาย
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผน่ดินฯ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินฯ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็น Admin เพื่อรับผิดชอบการประเมินฯ
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
หนังสือเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
บันทึกแจ้งเวียนประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บันทึกพิจารณาดำเนินโครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานขอพิจารณาอนุมัติการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนังสือขอพิจารณาอนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการปนะชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 2566
ประชาสัมพันธ์สมัครรับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภทบุคคลภายนอกหน่วยงาน)
ประชาสัมพันธ์สมัครรับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภทบุคลากรภายในหน่วยงาน)
สื่อประชาสัมพันธ์สมัครรับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บันทึกพิจารณาอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เทศบาลตำบลแม่สาย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
รายงานการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย วันที่ 20 ธันวาคม 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย วันที่ 24 ธันวาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (r=พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่สาย
ทะเบียนตลาดสดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
หนังสือเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
แบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลถนนในเขตเทศบาลตำบลแม่สายที่ขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นแล้ว 18 สายทาง
123
ข้อมูลลานกีฬาและลานกีฬา
ข้อมูลชมชมกีฬาในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตาบลแม่สาย มีกายอุปกรณ์สาหรับผู้พิการที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแม่สาย ที่มีความประสงค์ ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ดังนี้
เทศบาลตำบลแม่สายขอประชาสัมพันธ์ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย กรอกข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ (การระบายน้ำทิ้ง) และขอประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลแม่สาย
ประชาสัมพันธ์การจัดงานส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ 2565
ข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2565
ข้อมูลผู้พิการ ปี 2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2565
หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
หนังสือแจ้งชุมชนขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566
ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ)
หนังสือขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน)
คู่มือการประเมิน ITA 2024
ปฏิทินการประเมิน ITA 2024
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 2818150 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 20 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น