เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งย่อมาจากคำว่า "Knowledge Management"  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดการจายอยู่ในตัวบุลคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.)

KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยเพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organiztion)

ข้อมูลการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่น 52 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2558

ข้อมูลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559

ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลและการตรวจสอบการจ่ายชดเชยกรณีผู้มีสิทธิสำรองจ่ายค่าบริการสาธารณสุข ของ อปท. ปี 2559

ข้อมูลการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อมูลการฝึกอบรมการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้น สำหรับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559

ข้อมูลการอบรม อาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน (อป.มช) ระหว่างวันที่ 9 -10 มิ.ย. 2559

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น

แนวทางการจัดทำแบบประเมินสมรรถนะของพนักงานเทศบาล

รายงานผลการประชุมสัมนาทางวิชาการด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค. 2559

ข้อมูลการประชุมสัมมนา "เชียงรายพร้อมไมซ์" (MICE) วันที่ 9-10 กันยายน 2559

แนวพื้นที่เศรษฐกิจ(Economic Corridor) และเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

ข้อมูลการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริษัท TOT วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ข้อมูลการประชุมสัมนาเรื่อง "โมเดลไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาเศรษฐกิจเชียงราย" ระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค. 2559

หลักเกณฑ์และมาตรการการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

การอบรมโครงการพัฒนาการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย วันที่ 10 สิงหาคม 2561

การอบรม การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน 10 ก.ย. 2561

การประชุมสัมนา "เหลียวหลัง แลหน้า 3 ปี เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย" 11-12 ก.ย. 2561

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path)

สื่อประชาสัมพันธ์ "เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น"

คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)

ประชุมเชิงประฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น

เคล็ดไม่ลับการทำความสะอาดพื้นที่มีเชื้อ "โควิค" สำหรับประชาชน

เน้นเช็ดไม่เน้นพ่นหยุดความเสี่ยงเชื้อฟุ้งกระจาย

ประชาสัมพันธ์ มาตรการพื้นที่ควบคุม

มาตรการความปลอดภัยของตลาดในสถานการโควิค19

มาตรการความปลอดภัยของตลาดดอยเวาสายลมจอยในสถานการโควิค19

มาตรการความปลอดภัยของตลาดนายบุญยืนในสถานการโควิค19

ข้อมูลรายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานประจำปี พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) ประเทศไทย

รายงานการเข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)

ข้อมูลรายงานผลการเดินทางไปราชการ "โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ควบคู่ประสบการณ์ บริหารท้องถิ่น" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมสมนาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน (จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

ข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ "Maesai Smart CityW

รายงานการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธฺภาพบุคลากรเครื่อข่ายศูนย์ดำรงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของประชาชน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3858338 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 12 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น