เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ITA ประจำปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01 โครงสร้าง

- โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่สาย
- โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่สาย

ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร

- โครงสร้างคณะผู้บริหาร
- โครงสร้างส่วนราชการ
- โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ

ข้อ 03 อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเทศบาลตำบลแม่สาย
- หัวข้ออำนาจหน้าที่

ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
- สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) Part1
- สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) Part2
- สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) Part3
- สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) Part4
- สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) Part5
- ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
- สำเนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ

- ติดต่อเจ้าหน้าที่
- หน้าเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลแม่สาย
- Google Maps สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย

ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
- พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทย พ.ศ.๒๕๖๐
- หัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

- หัวข้อข่าวปีะชาสัมพันธ์
- หัวข้อข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
- หมวดประกาศ/คำสั่ง
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการเทศบาลตำบลแม่สาย
- หัวข้อกิจกรรม-ผลงาน
- หัวข้อ KM : การจัดการความรู้ (คลังความรู้)
- ประกาศ ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อ 08 Q & A

- หัวข้อเว็บบอร์ด
- ตั้งกระทู้ เว็บบอร์ด (กระดานถามตอบ)
- หน้าเว็บไซต์หลักเทศบาลตำบลแม่สาย

ข้อ 09 Social Networks

- เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลแม่สาย (Facebook เทศบาลตำบลแม่สาย)
- ไลน์เทศบาลตำบลแม่สาย
- โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)
- โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง)
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี

- ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศใชแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- สำเนา แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- หัวข้อแผนดำเนินงาน

ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
- หัวข้อแผนดำเนินงาน

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หัวข้อรายงานการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

- คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
- คู่มือปฏิบัติการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปี พ.ศ. 2565
- คู่มือปฏิบัติงานการส่งเสริมศาสนา ศิลป วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
- คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- หัวข้อคู่มือประชาชนเทศบาลตำบลแม่สาย

ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- คู่มือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
- คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลแม่สาย
- คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลแม่สาย
- คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- หัวข้อคู่มือประชาชนเทศบาลตำบลแม่สาย

ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลสถิติการขอรับบริการของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพพิจารณาของราชการ พ.ศ.2558 เทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
- หัวข้อข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564
- รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏฺบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบประเมินทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สาย)
- หัวข้อรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ 17 E – Service

- หัวข้อ ช่องทางขอรับบริการออนไลน์ (E-service)
- แบบคำร้องแจ้งขอรับบริการทางออนไลน์ คำร้องขอถังขยะ
- แบบคำร้องแจ้งการขอรับบริการทางออนไลน์ คำร้องขอเก็บขนมูลฝอย
- คำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลแม่สาย
- ชำระภาษีผ่านระบบ QR Code
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพัยากรบุคคล

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ 40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ช่องทางการเข้าทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : IIT
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : EIT
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายใน
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3857446 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 17 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น