เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 066-1210549
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย/เทศบาลตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง
รายงานผลการคัดเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ในเขตจังหวัดเชียงราย
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ผ.ถ.1/1
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย ให้มีการเลือกตั้งสภาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ส.ถ.1/1
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ผ.ถ. 4/1
ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ส.ถ. 4/1
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ผ.ถ 4/2
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ส.ถ.4/2
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ.4/4
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ส.ถ.4/4 เขต 1
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ส.ถ.4/4 เขต 2
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ผ.ถ.4/5
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เขต 1 ส.ถ.4/5
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เขต 2 ส.ถ.4/5
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 3/1) หน่วยเลือกตั้งที่ 1
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 3/1) หน่วยเลือกตั้งที่ 2
แบบฟอร์ม ขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน (ส.ถ. 2/6)
แบบฟอร์ม ขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน (ผ.ถ. 2/6)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ของเขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ของเขตเลือกตั้งที่ 2
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย (บางส่วน)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย (เพิ่มเติม)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชีงราย
แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 1/13(ก) เขตเลือกตั้งที่ 1
แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 1/13(ก) เขตเลือกตั้งที่ 2
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 2818070 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 16 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น