เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย/เทศบาลตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง
รายงานผลการคัดเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ในเขตจังหวัดเชียงราย
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ผ.ถ.1/1
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย ให้มีการเลือกตั้งสภาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ส.ถ.1/1
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ผ.ถ. 4/1
ใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ส.ถ. 4/1
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ผ.ถ 4/2
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ส.ถ.4/2
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ.4/4
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ส.ถ.4/4 เขต 1
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ส.ถ.4/4 เขต 2
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ผ.ถ.4/5
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เขต 1 ส.ถ.4/5
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เขต 2 ส.ถ.4/5
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 3/1) หน่วยเลือกตั้งที่ 1
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 3/1) หน่วยเลือกตั้งที่ 2
แบบฟอร์ม ขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน (ส.ถ. 2/6)
แบบฟอร์ม ขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน (ผ.ถ. 2/6)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ของเขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ของเขตเลือกตั้งที่ 2
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย (บางส่วน)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย (เพิ่มเติม)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชีงราย
แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 1/13(ก) เขตเลือกตั้งที่ 1
แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 1/13(ก) เขตเลือกตั้งที่ 2
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3858384 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 21 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น