"แม่สาย น่าอยู่ น่าเที่ยว อยู่ดี กินดี เมืองแห่งความสุข"

Hilight!! ... ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รายงานคุณภาพอากาศ
“อ.แม่สาย”
เทศบาลตำบลแม่สาย (ทต.แม่สาย)
เทศบาลตำบลแม่สาย (ทต.แม่สาย)

สถานการณ์

ฝุ่น PM2.5

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

01 มกราคม 2567

เวลา 00.00 น.

รายงานสรุปค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

sun

ดีมาก

0-15.0

ดี

15.1-25.0

ปานกลาง

25.1-37.5

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

37.6-75.0

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

75.1 ขึ้นไป

เทศบาลตำบลแม่สาย (ทต.แม่สาย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วีดีโอ.. ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

กิจกรรม.. Move For Health

ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

บริการ.. ประชาชน

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย เราดูแล...

0000

พื้นที่/ตร.กม.

0000

ชุมชน

0000

ครัวเรือน

0000

ประชากร/คน

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงาน บริการต่างๆ

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

หนังสือราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน

ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการตามแนวทางการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2567

รายงานสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

ยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย

การรายงานข้อมูลการเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2567

การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือก Prime Minister Roads Safety Award และส่งผลงานประกวดทางวิชาการ

การกำหนดสาระสำคัญและแนวทางการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอความอนุเคราะห์ประสานการปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน ขั้นพื้นฐาน

ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือ

ขอส่งคู่มือฝายดินซีเมนต์

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

การขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข)

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้หักเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับในแต่ละครั้งไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก

การตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (การอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2567)

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3

ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น

โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่3

การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566

กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ

การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2567

ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3