"แม่สาย น่าอยู่ น่าเที่ยว อยู่ดี กินดี เมืองแห่งความสุข"

Hilight!! ... ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รายงานคุณภาพอากาศ
“อ.แม่สาย”
เทศบาลตำบลแม่สาย (ทต.แม่สาย)
เทศบาลตำบลแม่สาย (ทต.แม่สาย)

สถานการณ์

ฝุ่น PM2.5

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

01 มกราคม 2567

เวลา 00.00 น.

รายงานสรุปค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

sun

ดีมาก

0-15.0

ดี

15.1-25.0

ปานกลาง

25.1-37.5

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

37.6-75.0

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

75.1 ขึ้นไป

เทศบาลตำบลแม่สาย (ทต.แม่สาย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วีดีโอ.. ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

กิจกรรม.. Move For Health

ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

บริการ.. ประชาชน

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลแม่สาย เราดูแล...

0000

พื้นที่/ตร.กม.

0000

ชุมชน

0000

ครัวเรือน

0000

ประชากร/คน

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงาน บริการต่างๆ

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

หนังสือราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น