เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 089-7557555
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานทางการเงิน-การคลัง

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการเงินประเดือน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
รายงานการเงินประเดือน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
รายงานการเงินประเดือนธันวาคม 2561 ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
รายงานการเงินประเดือนมกราคม 2562 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
รายงานการเงินประเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการเงินประเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)
รายงานการเงินประเดือนเมษายน 2562 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลแม่สาย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.61
รายงานการเงินประเดือนพฤษภาคม 2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน
รายงานการเงินประเดือนมิถุนายน 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
รายงานการเงินประเดือนกรกฎาคม 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
รายงานการเงินประเดือนสิงหาคม 2562 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
รายงานงบการเงินประเดือนกันยายน 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาบตำบลแม่สาย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2563 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)
รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราจย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563)
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2563 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)
รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2563)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563)
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)
รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราจย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)
รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 745047 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 13 คน ::