เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 089-7557555
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

            1.1) สภาพทั่วไป

                        เทศบาลตำบลแม่สาย มีพื้นที่ 5.13 ตารางกิโลเมตร เป็นชุมชนที่มีความสำคัญมากชุมชนหนึ่ง เนื่องมาจากตั้งอยู่ชายแดนมีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างใกล้ชิดกับประเทศเมียนมา   มีความพร้อมทั้งทางด้านสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ ระบบการธนาคาร ระบบการคมนาคมท้องถิ่น มีที่พักรับรองกว่า 100 แห่ง เป็นสังคมเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อาหารการกินที่มีความหลากหลาย ถือได้ว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ และอากาศที่ดีเยี่ยมเหมาะแก่การพักผ่อน โดยด้านทิศตะวันตกเป็นแนวเทือกเขาแดนลาวลาดเอียงไปทางตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำหลายสายเหมาะแก่การเพาะปลูก

1.2) ลักษณะที่ตั้ง

                        เทศบาลตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สายอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย ติดกับชายแดนไทยกับประเทศเมียนมาอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ  63 กิโลเมตร   โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้

อาณาเขตด้านทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมามีลำน้ำสายเป็นแนวพรมแดน

อาณาเขตด้านทิศตะวันออก ติดกับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

อาณาเขตด้านตะวันตก และด้านทิศใต้ ติดกับเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

            1.3) ประชากร   (ที่มา : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร   ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)

          ตารางแสดงจำนวนประชากรรวมในช่วง 3 ปีย้อนหลัง

 

 

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ชาย (คน)

13,196

13,394

13,476

หญิง (คน)

15,054

15,402

15,603

รวม (คน)

28,250

28,796

29,079

บ้าน (หลังคาเรือน)

13,307

13,162

12,778

 

2. ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               2.1)  การคมนาคมขนส่ง

                   ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) หรือ ถนนสายเอเชีย 1 (A-1) ระยะทางจากอำเภอแม่สายถึงอำเภอเมืองเชียงราย  บนเส้นทางถนนพหลโยธิน  ประมาณ  63  กิโลเมตร  การคมนาคมขนส่งมีได้ทางเดียว  คือ ทางบก  โดยมีสถานีขนส่งอำเภอแม่สาย  1  แห่ง  ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาล  ประมาณ 3 กิโลเมตร (เขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ)

 

              2.2) ถนนและสะพาน

ตารางสรุปพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย

 

สภาพผิวถนน

จำนวน

ความยาว

 

( สาย )

(กิโลเมตร)

ลูกรัง

-

-

ลาดยาง

31

8.166

คอนกรีต

241

40.188

รวม

272

48.354

             

 

 

 

3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

การพาณิชยกรรมและบริการ

                        สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

                                    ก)  สถานีบริการน้ำมัน                               จำนวน  2  แห่ง

                                    ข)  ตลาดสด                                            จำนวน   5  แห่ง

                                                1)  ตลาดสดนายบุญยืน      3)  ตลาดสดป่ายาง

                                                2)  ตลาดสดไม้ลุงขน         4)  ตลาดสดลินทิพย์

                                                5)  ตลาดสดนายบุญมั่น

                                    ค)  ร้านค้าทั่วไป                           จำนวน  2,048  แห่ง

(ข้อมูลงานจดทะเบียนพาณิชย์ : กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สาย)

 

                         สถานประกอบการเทศพาณิชย์

                                    1) โรงฆ่าสัตว์

                                      ปัจจุบันเทศบาลมีโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบ จำนวน  1  แห่ง  โดยเทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐาน

                                    2)  สถานธนานุบาล

                                    ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีสถานธนานุบาลของเอกชนให้บริการ 1 แห่งด้วย

                        การอุตสาหกรรม

     ภายในเขตเทศบาล  ยังไม่มีการตั้งโรงงานเพื่อการผลิตสินค้าทางอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ใดๆ  คงมีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็กเท่านั้นที่จัดทำเป็นธุรกิจ   ซึ่งประกอบด้วย

  1.  โรงสีข้าว                       จำนวน    1  แห่ง      

  2.  โรงทำเส้นก๋วยเตี๋ยว         จำนวน    4  แห่ง      

  3.  โรงน้ำแข็ง                     จำนวน    4  แห่ง      

  4.  โรงงานเจียระไนพลอย     จำนวน    8  แห่ง       

 

4. ข้อมูลด้านสังคม

                     4.1) ชุมชน

                           สำหรับเทศบาลตำบลแม่สาย  ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนโดยแบ่งออกเป็น  10 ชุมชนตามเขตของหมู่บ้าน ดังนี้

              ตำบลเวียงพางคำ  ประกอบด้วย  5 ชุมชน  ดังนี้

               1) ชุมชนแม่สาย   หมู่ 1 ต. เวียงพางคำ               4)  ชุมชนเวียงพาน  หมู่ 3    ต. เวียงพางคำ

               2)  ชุมชนดอยเวา  หมู่ 1 ต.เวียงพางคำ               5)  ชุมชนป่ายางผาแตก หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ

               3) ชุมชนดอยงาม  หมู่ 2  ต. เวียงพางคำ            

              ตำบลแม่สาย   ประกอบด้วย  5 ชุมชน  ดังนี้

               1) ชุมชนเหมืองแดง  หมู่ 2   ต. แม่สาย               4)  ชุมชนป่ายาง   หมู่ 8  ต. แม่สาย

               2) ชุมชนป่ายางชุม  หมู่ 6    ต. แม่สาย               5)  ชุมชนไม้ลุงขน  หมู่ 10  ต. แม่สาย

               3) ชุมชนเกาะทราย  หมู่ 7   ต. แม่สาย

               4.2) การศึกษา

               สถานศึกษา  ในเขตเทศบาลมีทั้งหมด  14  แห่ง  ได้แก่

                        1)  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์                          2)  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย

                        3)  โรงเรียนบ้านป่ายาง                                          4)  โรงเรียนบ้านเวียงพาน

                        5)  โรงเรียนชุมชนไม้ลุงขน                                      6)  โรงเรียนบ้านเหมืองแดง

                        7)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพรหมวิหาร                8)  โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา

                        9)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                10) โรงเรียนวัดพรหมวิหาร เทศบาล 1

                        11)  โรงเรียนวัดป่ายาง เทศบาล 2                            12) โรงเรียนอารียาวิทย์

                        13)  โรงเรียนพิกุลพัฒนศาสตร์                                14) โรงเรียนเอกทวีวิทย์

4.3) ศาสนา

            ประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่สายส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    ดังนั้น  ศาสนสถานส่วนใหญ่จึงเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธ  และโดยพื้นที่นี้เป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานมาแต่โบราณกาล จึงมีศาสนสถานที่เป็นโบราณสถานอยู่ด้วย   ศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย  มีดังนี้

1)  วัดพระธาตุดอยเวา                  7)  วัดเหมืองแดง

                                    2)  วัดพญาสี่ตวงคำ                      8)  วัดผาสุการาม (วัดไม้ลุงขน)

                                    3)  วัดเวียงพาน                           9)  วัดพรหมวิหาร

                                    4)  วัดแม่สาย                              10)  สำนักสงฆ์ดอยงาม

                                    5)  วัดป่ายาง                               11) มัสยิดอันนูรแม่สาย

                                    6)  สำนักสงฆ์สามัคคีธรรมเกาะทราย 12) โบสถ์คริสตจักรเกาะทราย

            นอกจากนี้ยังมีสุสาน2 แห่ง คือ สุสานเหมืองแดง และสุสานแม่สาย (ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ)

 

5. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

                      การจัดการขยะมูลฝอย

                        1.) ขยะที่เก็บขนได้รวม   37.15   ตัน/วัน หรือ 13,374 ตัน/ปี

                        2.)  สถานที่กำจัดขยะ   ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน  95  ไร่    ตั้งอยู่ที่   หมู่ 5  บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ    ตำบลเวียงพางคำ  ห่างจากเทศบาล  4  กิโลเมตร

 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 675287 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 13 คน ::